Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

KARTA DUŻEJ RODZINY


PUNKT  WYDAWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CHORZOWIE 

ul. Kruszcowa 22, pokój nr 1

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH  w CHORZOWIE    ul. 3-go Maja 18

 

Godziny przyjmowania wniosków:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CHORZOWIE  ul. Kruszcowa 22, pok.nr 1

poniedziałek                        od     7:30  do   15:45

 wtorek -środa                      od    7:30  do   14:45

czwartek                              od    7:30   do   10:00

piątek                                   od    7:30   do  13:45

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH    w CHORZOWIE  

  ul. 3-go Maja 18

czwartek                               od   14:00  do 18:00

wnioski pobierać można również drogą elektroniczną  ze strony

http://rodzina.gov.pl

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietne

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę,o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE „KARTY DUŻEJ RODZINY”

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; ( oryginał +kserokopia)

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze

szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym

stopniu niepełnosprawności; ( oryginał +kserokopia)

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; ( oryginał +kserokopia)

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Aktualna oferta w ramach Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny:

http://www.chorzow.eu/oferenci.html

http://ops.bip.chorzow.eu/index.php4?kat=140553282620038594