Centrum Inicjatyw Społecznych

OPS

PUP

Miasto Chorzów

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE „DOBRY START”, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU AL


 

 

 

 

l.p

 

 

Adres

 

Godziny urzędowania

 

 

 

 

 

1

 

Centrum Inicjatyw Społecznych  w  Chorzowie

Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem     Parafii Św. Barbary      wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

 

czynny w okresie  

od 1 sierpnia 2019r. do 31 października 2019r.

 

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

7:30 – 14:45

środa

8:00 - 16:45

czwartek

9:00 - 17:00

piątek

7:30 – 14:30

 

 

 

 

 

2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej    w Chorzowie

Chorzów, ul. Racławicka 19

Pok. 110

 

czynny w okresie  

od 1 sierpnia 2019r. do 31 października 2019r.

 

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 - 16:00

środa

czwartek

9:00 - 17:00

 

 

 

 

 

 

3

 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ   w Chorzowie

Chorzów, ul. Kasprowicza 2

II piętro pok.10

 

czynny w okresie  

od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r.

 

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

piątek

7:30 - 15:30

środa

czwartek

9:00 - 17:00

 

 

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) I WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY START” (300+) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

E-WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY START” MOŻNA ZŁOŻYĆ ZA POMOCĄ:

  1. portalu  empatia.mrpips.gov.pl lub 
  2. PUE ZUS      lub
  3. bankowości elektronicznej.

 

PUNKT INFORMACYJNY DO WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIE „DOBRY START”, ŚWIADCZENIA RODZINNE

I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

NA NOWY OKRES DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

 

 

 

 

1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej   w Chorzowie

Chorzów, ul. Racławicka 19

pok. 229 (stanowisko 3-4)

 

czynny w okresie  

od 8 lipca 2019r. do 31 października 2019r.

 

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

7:30 - 15:45

wtorek - czwartek

7:30 - 14:45

piątek

7:30 - 13:45

 

 

 

 

W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje:

- o przyznanych świadczeniach z programu „Dobry Start” (300+) i świadczeniach wychowawczych,

- o aktualnym etapie postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze, świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres dla wniosków już złożonych,

 

oraz

- uzupełnić wezwanie do ww. wniosków,

- zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,

- uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta).

 

Dla usprawnienia obsługi dla wniosków już złożonych należy zabrać ze sobą potwierdzenie złożenia wniosku papierowego, a w przypadku wniosków elektronicznych nr PIU.

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE !

 

 

Wnioski o:

  1. ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (na okres 2018/2019 oraz 2019/2020),

 

  1. pozostałe świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2018/2019 kończący się 31.10.2019r.

 

  1. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 kończący się 30.09.2019r.

 

PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229 (stanowisko 1-2)

 

 

Ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków oraz okresów ich rozpatrywania:

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w okresie przejściowym:

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej, w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r. Z kolei w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r. (art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wy-płata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300+) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w ww. okresie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informacje ogólne na temat wszystkich powyższych świadczeń dla rodzin oraz link do portalu Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina